REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZAMÓWIEŃ ON-LINE CSISystem zamówień on-line CSI, działający pod adresem internetowym b2b.csi.krakow.pl, jest własnością firmy CSI S.A.,
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków, NIP: 677-237-15-15, REGON: 122668976, KRS: 0000763119 (zwaną dalej CSI)

1. Postanowienia ogólne.

1. System zamówień on-line CSI, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty CSI zamieszcza na stronie internetowej www.csi.krakow.pl/ .

2. Sprzedaż towarów oferowanych przez CSI odbywa się poprzez złożenie elektronicznego zamówienia przez Kupującego, a następnie zaakceptowanie go przez CSI. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane na stronie internetowej b2b.csi.krakow.pl. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość w postaci e-mail, że zamówienie dotarło i oczekuje na akceptację.

2. Strony transakcji i definicje

1. Kupującym w CSI może być jedynie osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.07.155.1095).

2. Sprzedającym jest CSI , będąca właścicielem systemu zakupów on-line CSI.

3. Towar - produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

4. Firma kurierska - przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu towaru do Kupującego.

5. Anulowanie zamówienia - oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w regulaminie.

3. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Wybrany towar można zamówić poprzez wybranie opcji "dodaj do koszyka", a następnie po wykonaniu czynności, mających na celu doprecyzowanie zamówienia, zakończonych wybraniem polecenia "akceptuj zamówienie". Składając zamówienie Kupujący wybiera formę odbioru przesyłki oraz zapłaty.

2. Zamówienie dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez pracownika Sprzedającego. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym. Zamówienie złożone w systemie, które zostało przyjęte może zostać anulowane z następujących powodów :

a. Kupujący ma przeterminowane faktury płatności.

b. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem. Kupujący jest wówczas informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

3. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sprzedający zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu oraz może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wystawienia faktury VAT. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z pracownikiem Sprzedającego. Zgłoszenie zmian w realizowanym zamówieniu wywiera skutek w momencie powzięcia o nich wiadomości przez Sprzedającego.

7. Wystawienie faktury VAT jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym.

4. Ceny towarów i dostawa

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Kupujący zobowiązany jest również do uiszczenia podatku VAT w wysokości określonej przez odpowiednie, obowiązujące w dniu wystawienia faktury przepisy prawa. Podatek VAT zostanie uwzględniony w treści wystawionej faktury VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w systemie zamówień on-line CSI bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w składanym zamówieniu poprzez dodanie ich do wartości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

5. Koszt wysyłki przy zamówieniu na kwotę wyższą niż 2000 PLN netto, ponosi Sprzedający.

5. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od aktualnej dostępności danego towaru w magazynie Sprzedającego. Termin realizacji jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

2. Termin otrzymania przesyłki równy jest czasowi realizacji zamówienia i przewidywanemu czasowi dostawy liczonym łącznie.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy z powodu błędów Firmy kurierskiej.

4. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku tego dokumentu Kupujący powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedającemu.

6. Płatność

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Biurze Handlowym Flash, Energia, Foto, ul. Jasnogórska 69, 31-358 Kraków

b. przedpłata na konto bankowe CSI S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
85 1030 1582 0000 0008 0102 1018


c. przelew na konto bankowe CSI S.A. z odroczonym terminem płatności - w przypadku uzyskania przez Klienta kredytu kupieckiego u Sprzedającego.

2. Kupujący ma możliwość uzyskania kredytu na zakupy u Sprzedającego na zasadach podanych poniżej :

a. Przesłanie do Sprzedającego dokumentów rejestracyjnych: (NIP, REGON, Wpis do Rejestru)
b. Historia zamówień złożona z minimum 3 zamówień na kwotę powyżej 300 zł netto każde
c. Przesłanie do Sprzedającego wypełnionego wniosku kredytowego

Po rozpatrzeniu wniosku kredytowego Kupujący otrzymuje informacje na temat wysokości udzielonego kredytu oraz terminu płatności.

7. Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji Sprzedającemu w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a. wad fabrycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c. niezgodności towaru z towarem określonym w zamówieniu.

W powyższych przypadkach Kupujący powinien odesłać towar przesyłką kurierską pod następujący adres: Biuro Handlowe Flash, Energia, Foto, ul. Jasnogórska 69, 31-358 Kraków.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury zakupowej wraz z protokołem braku lub uszkodzenia sporządzonego przez kuriera. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne u Sprzedającego towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem naprawionego lub wymienionego towaru do Kupującego pokrywa Sprzedający.

3. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sprzedającego, które to różnice mogą wynikać ze zmiany opakowania Producenta lub z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

4. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w czasie trwania okresu gwarancyjnego podanego dla każdego produktu liczonego od daty zakupu.

8. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO" obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).

2. Składając zamówienie za pośrednictwem systemu zamówień on-line CSI, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli CSI S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków i adres do korespondencji: ul. Jasnogórska 69, 31-358 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 6772371515, REGON 122668976, adres poczty elektronicznej: zamowienia@csi.krakow.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 12 390 62 00.

4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

5. W celu realizacji zawieranych Umów Sprzedaży i/lub Serwisowej może być konieczne korzystanie przez Sprzedającego z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawcy usług zaopatrujący Sprzedającego w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Sprzedającemu prowadzenie działalności gospodarczej, kurierzy, czy podmioty obsługujące płatności). Sprzedający korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Sprzedający przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży i/lub serwisowej oraz realizacji zamówień, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Sprzedający może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Sprzedawcę przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.

7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z systemu zakupów on-line zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w systemie zakupów on-line CSI pod adresem b2b.csi.krakow.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w systemie zakupów on-line, w związku z czym Kupujący jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.